Tolk i retten

Tenk deg at du er involvert i en ulykke i et fremmed land og er blitt innkalt til retten. Du blir spurt om ditt oppholdssted og om å forklare hvordan du var involvert, men du kan ikke forstå spørsmålene og derfor ikke ærlig forklare hva som skjedde og fungere som en talsmann for deg selv.

I utgangspunktet har alle rett til rettssikkerhet og likebehandling. Men folk som snakker et minoritetsspråk i et fremmed land møter problemer når de etterspør juridiske tjenester. Hvis en person som ikke behersker språket ender opp i retten, så kan språkbarrierer og kulturelle forskjeller føre til en rekke utfordringer. Uten en tolk er det en risiko for at saken kan bli feilbehandlet og at partene ikke kan samarbeide, eller til og med resultere i en feilaktig dom. Det er derfor støtte fra profesjonelle tolker er uunnværlig.

Dette problemet er av så stor betydning at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) bevarer rettighetene til de som snakker minoritetsspråk for å sikre dem en rettferdig sak. Hvis en eller begge av partene i en sak ikke kan snakke for seg selv, kan retten oppnevne en profesjonell tolk. Per definisjon så kan tolker hjelpe ikke-engelske enkeltpersoner som ikke er i stand til å snakke majoritetsspråket i landet til å kommunisere i et rettslig miljø. Tolken må forholde seg til saker riktig og rettferdig. Kostnaden for tolker betales vanligvis av det offentliges. Men man må huske på at de økte økonomiske konsekvensene hvis hele den juridiske prosessen må gjentas fordi en tolk ikke ble brukt første gang.

For tolkeoppdrag i rettsvesenet er det viktig å ha en tolk med de nødvendige kvalifikasjonene. Altfor ofte brukes familiemedlemmer eller barn som tolker i akutte situasjoner. Men bare en sertifisert tolk er i stand til å sikre kvaliteten og riktigheten av å håndtere juridiske saker. I tråd med dette så vil det å være en tolk for rettsvesenet kreve spesiell kompetanse og har også spesielle krav.

Her er noen spesielle ferdigheter som tolker i rettsvesenet må ha:

  • Fullstendige ferdigheter i fremmedspråket er avgjørende. Det finnes ulike former for tolking hvorav simultantolking og konsekutiv tolking tolking er de mest vanlige. I en domstol vil begge tolkeformene bli brukt og det vil da være en fordel om tolken behersker begge. Kunnskap om taleflyt og dagligdagstale vil derfor være avgjørende for å kunne tolke i en rettsal.
  • Kulturell forståelse av utenlandske tradisjoner og atferd for å forstå ansiktsuttrykk og gester blir en del av den helhetlige forståelsen. Det kan være vaner som påvirker saken på grunn av kulturell bakgrunn av partene som ellers ville blitt oversett. Å kunne forstå den riktige betydningen av en setning, uttrykk eller gester er kritisk.
  • Dybdeforståelse av det juridiske systemet, samt det internasjonale rettssystemet i landet er helt klart viktig. Tolker for rettsvesenet må være oppdatert på formelle regler og standarder for spesielle situasjoner. Tolker må være trent i juridisk terminologi som ulike typer juridiske prosedyrene krever ulike vokabularet ferdigheter og forståelse av faglig sjargonger.
  • Kurs for tolker innen rettsvesenet  hjelper tolkene til å forbedre sine ferdigheter under utenfor jobben, men også i praksis direkte på jobb. Kurs i juridiske prosedyrer, språk og mellommenneskelig kommunikasjon styrker deres kunnskap. I tillegg så vil opplæring garantere at tolken er i stand til å håndtere ulike tolke situasjoner, dvs. juridiske konsultasjoner, undersøkelser eller edsvorne erklæringer.

Med Skiwo kan du finne tolken du trenger for din situasjon. Vi gir tilgang til tolker med ulike kompetanseområder samt ulike ferdighetsnivåer og kvalifikasjoner. Du kan enkelt registrere deg gratis på Skiwo og søke etter en tolk som er tilpasset dine behov.

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This