Brukervilkår

Vilkår for å bruke tjenestene våre

Velkommen til TikkTalk!

Takk for at din interesse for nettsiden vår («siden») og vår online markedsplass med lyd/video/oppmøte-bestillingstjeneste («Tjenestene»)!

Ved å bruke våre tjenester, godtar du disse vilkårene («Vilkårene») og TikkTalk Partnerprogramsvilkårene («Partnerprogram») (samlet « Avtalen »). Hvis en konflikt skulle oppstå vil vilkårene ha forrang i forhold til andre vilkår i avtalen. Vennligst les avtalen nøye.

Som brukt i avtalen betyr «deg» eller «kontoinnehaver» den enkelte eller enheten som bruker tjenestene (og/eller en enkeltperson, enhet eller etterfølger av enhet eller nettverk/agent som handler på vegne av deg), «vi», «oss» eller «TikkTalk» betyr TikkTalk AS, og «partene» betyr deg og TikkTalk.

Tilgang til tjenestene; TikkTalk-konto

Din bruk av tjenestene er underlagt din opprettelse og godkjenning av en TikkTalk-konto (en «konto»). Vi forebeholder oss retten til å nekte eller begrense tilgangen til tjenestene. Ved å sende inn en søknad om bruk av tjenestene, dersom du er en person, representerer du at du er minst 18 år gammel. Du kan ha en konto for å ansette tolkere («Business»), og en annen konto for å levere tolkningstjenester til andre kontoinnehavere («tolk»). TikkTalk forbeholder seg retten til å slå sammen ansettelses- og provisjonsfunksjoner og tillate dem i samme konto.

Bruke våre tjenester

Du kan kun bruke våre tjenester i henhold til denne avtalen og gjeldende lover. Ikke misbruk våre tjenester. For eksempel, ikke forstyrr tjenestene våre, eller prøv å få tilgang til disse ved hjelp av en annen metode enn grensesnittet og instruksjonene vi tilbyr.

Du kan når som helst slutte å bruke vår Tjeneste ved å kontakte oss på support@tikktalk.com («Kundestøtte»)

Endringer i tjenestene våre; Endringer i avtalen

Vi forandrer og forbedrer våre tjenester kontinuerlig. Vi kan til enhver tid legge til eller fjerne funksjoner eller funksjoner for en tjeneste, og vi kan helt eller delvis suspendere eller stoppe en tjeneste.

Vi kan endre avtalen når som helst. Vi legger inn eventuelle endringer i TikkTalk-vilkårene på denne siden og eventuelle endringer i Partnerprogramsvilkårene eller TikkTalks merkevaresvilkår på deres respektive sider. Endringer vil ikke gjelde retroaktivt, og generelt vil vilkår være gjeldende 14 dager etter at de er lagt ut. Endringer som adresserer nye funksjoner for en tjeneste, eller endringer av juridiske årsaker, vil imidlertid treffes umiddelbart. Hvis du ikke godtar eventuelle endrede vilkår i avtalen, må du slutte å bruke de berørte tjenestene.

Personvern

Vår personvernerklæring forklarer hvordan vi behandler dine personlige data og beskytter personvernet ditt når du bruker tjenestene våre. Ved å bruke våre tjenester, godtar du at TikkTalk kan bruke slike data i samsvar med vår personvernerklæring.

Skadesløsholdelse

Du vil holde skadesløs, forsvare og holde skadelidende TikkTalk, våre partnere, og våre respektive styremedlemmer, offiserer, ansatte, representanter og agenter (hver «Skadesløs») fra alle krav, skader, forpliktelser, kostnader, tap og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokatsalærer og alle relaterte kostnader og utgifter) som oppstår som følge av eller relatert til ethvert krav, sak, prosedyre, etterspørsel eller handling tatt av deg eller en tredjepart eller annen kontoinnehaver mot en skadelidte parti knyttet til: (a) bruk av nettstedet og tjenestene av deg eller dine agenter, inkludert eventuelle betalingsforpliktelser som oppstår ved bruk av tjenestene; (B) Tolkeoppdrag inngått av deg eller dine agenter, inkludert, men ikke begrenset til, klassifisering av en kontoinnehaver som uavhengig entreprenør Klassifiseringen av TikkTalk som arbeidsgiver eller felles arbeidsgiver av kontoinnehaveren Eventuelle ansettelsesrelaterte påstander, som for eksempel ansettelsesavslutning, ansettelsesdiskriminering, trakassering eller gjengjeldelse; Og eventuelle krav på ulønnet lønn eller annen godtgjørelse, overtidslønn, sykefravær, ferie eller feriepenger, pensjonsytelser, arbeidstakerens erstatningsordninger, arbeidsledighetstrygd eller andre ytelser til ansatte; (C) manglende overholdelse av Vilkårene av deg eller dine agenter; (D) manglende overholdelse av gjeldende lov av deg eller dine agenter (E) uaktsomhet, forsettlig forsømmelse eller bedrageri av deg eller dine agenter Og (f) ærekrenkelse, injurier, brudd på personvernrettigheter, urettferdig konkurranse eller brudd på immaterielle rettigheter eller påstander om dette i den utstrekning som er forårsaket av deg eller dine agenter.

Representasjoner; Warantier; Forbehold

Du representerer og garanterer at (i) du har full makt og fullmakt til å inngå avtalen; (ii) TikkTalk har aldri tidligere opphørt eller på annen måte deaktivert en konto opprettet av deg på grunn av brudd på avtalen eller på grunn av ugyldig aktivitet; (Iii) inngår eller utfører i henhold til avtalen, vil ikke være i strid med noen avtale du har med tredjepart eller tredjeparts rettigheter; Og (iv) all informasjon du har gitt til TikkTalk er riktig og aktuell.

TIL DET LOVGIVNINGEN TILLATER, UTELUKKER VI ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG, LOVFESTET ELLER ANTYDET. VI UTTRYKKELIG FRASKRIVER GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR IKKE-OVERTRYKKELSE, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Ansvarsbegrensning

TikkTalk er ikke ansvarlig, og du godtar å ikke holde oss ansvarlige for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til:

* Din bruk av eller din manglende evne til å bruke vår side eller tjenester

* forsinkelser eller forstyrrelser på vårt nettsted eller tjenester

* Virus eller annen ondsinnet programvare som er oppnådd ved å få tilgang til, eller lenke til, vårt nettsted eller tjenester;

* Feil eller unøyaktigheter av noe slag på vår side eller tjenester;

* Skade på maskinvareenheten din fra bruken av nettstedet eller tjenestene

* Innhold, handlinger eller fravær av handliger av tredjepartsbruk av nettstedet eller tjenestene

* en suspensjon eller annen handling med hensyn til kontoen din

* din tillit til kvaliteten, nøyaktigheten eller påliteligheten av oppgaver, profiler, vurderinger, anbefalinger og tilbakemelding

inkludert innhold, rekkefølge og visning) eller beregninger som er brukt på eller gjort tilgjengelig via nettstedet og

* ditt behov for å endre praksis, innhold eller oppførsel eller tap av eller manglende evne til å gjøre forretninger, som følge av endringer i vilkårene.

I TILLEGG VIL IKKE TikkTalk, VÅRE AFFILIATER, VÅRE LISENSER, ELLER VÅRE TREDJEPARTSTJENESTER, VÆRE ANSVARLIGE FOR FØLGENDE, PUNITIVE, LØSNINGER ELLER INDIREKTE KOSTNADER ELLER SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, LITIGASJONSKOSTNADER , INSTALLASJON OG AVGIFTSKOSTNADER, ELLER TAP AV DATA, PRODUKSJON, RESULTAT ELLER FORRETNINGSMULIGHETER. DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER FOR ETHVERT ANSVAR, SOM OPPSTÅR FRA ENHVER ÅRSAK TIL HANDLING SOM OPPSTÅR UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN ELLER DE ANDRE TJENESTEVILKÅRENE, UANSETT OM DE ER I KONTRAKT, SKADELIG (HERUNDER UAKTSOMHET), STERKT ANSVAR, ELLER ANNET, SELV OM DE ER INFORMERT OM MULIGHETEN AV SLIKE OMKOSTNINGER ELLER SKADER OG SELV OM DE BEGRENSEDE REMEDIER LEVERES, HVIS DET IKKE ER TILGJENGELIG FOR HENSYNTE FORMÅL. ENKELTE STATER OG JURIDISKE FORHOLD TILLATER IKKE ALLE DE FOREGÅENDE EKSKLUSJONER OG BEGRENSNINGER, I DEN GRAD AT NOEN ELLER ALLE SLIKE BEGRENSNINGER OG EKSKLUSJONER MULIGENS IKKE GJELDER FOR DEG.

Diverse

Hele avtalen; Endringer. Denne avtalen er hele vår avtale om bruken av Tjenestene, og erstatter eventuelle tidligere eller samtidige avtaler om dette emnet. Denne avtalen kan endres (i) i et skriftlig undertegnet av begge parter som uttrykkelig sier at det endrer avtalen, eller (ii) som angitt i avsnittet «ENDRINGER I VÅRE TJENESTER; ENDRINGER I AVTALEN «, hvis du fortsetter å bruke Tjenestene etter at TikkTalk har endret avtalen.

Oppdrag. Du kan ikke tildele eller overføre noen av dine rettigheter i henhold til avtalen.

Ingen frafall. Annet enn det som angitt i avsnittet «Skadesløsholdelse», vil svikt fra noen part til å håndheve Avtalen ikke utgjøre et frafall.

Ugyldighet. Hvis det viser seg at et bestemt vilkår i avtalen ikke kan håndheves, forblir balansen i avtalen i full kraft og virkning.

Gjeldende lov;. Denne avtalen skal styres av Norges interne lover og bestemmelsene som er angitt her, skal tolkes i samsvar med de samme bestemmelsene. Eventuelle tvister som oppstår som følge av rettigheter og forpliktelser i denne Avtalen skal forelegges for ordinære rettssaker, og partene godtar Oslo distriktsdomstol som deres eksklusive rettssenter i henhold til denne avtalen.

Force Majeure. Ingen av partene vil være ansvarlig for utilstrekkelig ytelse i den utstrekning som skyldes en tilstand (for eksempel naturkatastrofer, krigshandlinger eller terrorisme, opprør, arbeidstilstand, statlig handling og Internettforstyrrelser) som var utenfor partiets fornuftige kontroll.

Kommunikasjon. I forbindelse med bruken av Tjenestene kan vi kontakte deg angående tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon. Du kan kontakte TikkTalk via kundesupport.

FORBUDT NETTBRUK

Bruken som er beskrevet i disse vilkårene er forbudt uavhengig av hvor på nettstedet de forekommer. For eksempel er aktivitetene forbudt i oppdrag publikasjoner, tilbud, meldinger, kommunikasjon med kundeservice og tvister.

ULOVLIG, SVIKTENDE, SKADELIG ELLER OFFENSIV BRUK

Du må ikke bruke, oppmuntre, fremme, lette, instruere eller oppfordre andre til å bruke, Nettstedet eller tjenestene for aktiviteter som bryter mot lov, vedtekter, ordinans eller regulering; For ethvert annet ulovlig, bedragersk, skadelig eller støtende formål; Eller å overføre, lagre, vise, distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, skadelig eller støtende.

Alle profiler, oppdrag, tilbud og annet innhold som er lagt inn på nettstedet må være sannferdige og ikke misvisende.

FULLBYRDELSE

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen til å undersøke brudd på disse vilkårene. Vi kan undersøke brudd og kan fjerne, deaktivere tilgang til eller endre innhold som bryter disse vilkårene om loven krever det.

Vi kan rapportere hvilken aktivitet som vi mistenker, bryter mot lov eller forskrift til relevante politimyndigheter, regulatorer eller andre relevante tredjeparter. Vår rapportering kan inneholde opplysninger om passende brukerinformasjon. Vi kan også samarbeide med relevante rettshåndhevende organer, regulatorer eller andre relevante tredjeparter for å hjelpe til med etterforskning og straffeforfølgelse av ulovlig oppførsel ved å gi nettverks- og systeminformasjon knyttet til påståtte brudd på disse vilkårene.

RAPPORTERING OG KORREKTERING AV BRUDD

Hvis du blir oppmerksom på brudd av disse vilkårene, må du umiddelbart rapportere det til kundeservice. Du samtykker i å hjelpe oss med enhver undersøkelse vi gjennomfører, og å ta eventuelle korrigerende skritt vi trenger for å rette opp et brudd på disse vilkårene.

Share This